Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PEPIJN KEMPEN DESIGN B.V. /PARTICULIEREN

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pepijn Kempen Design B.V. uitgebrachte prijsopgaven en op alle overeenkomsten gesloten tussen Pepijn Kempen Design B.V. en een wederpartij.

2. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven de algemene voorwaarden van de wederpartij. Uitzonderingen op deze regel dienen schriftelijk bevestigd te zijn tussen beide partijen.

Artikel 2: Prijsopgaven en prijzen
1. Elke prijsopgave van Pepijn Kempen Design B.V. gebeurt op basis van beschikbaarheid van het materiaal uit voorraad, oftewel onder voorbehoud van tussentijdse verkoop. Dit houdt in dat er geen rechten ontleend kunnen worden aan prijsopgaven en deze per definitie vrijblijvend zijn.

2. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Prijsopgaven wat betreft materiaal op voorraad (zie ook lid 2.1) gelden in regel dertig dagen.

4. Prijsopgaven betreffende hout worden berekend op basis van de bruto inhoud (kopmaat x lengte), inclusief eventueel zaagverlies. Eventuele transportkosten of andere bewerkingskosten worden niet opgenomen in prijsopgaven, tenzij anders vermeld.

Artikel 3: Betalingen en levering
1. Leveringsplicht ontstaat slechts door schriftelijke orderbevestiging van Pepijn Kempen Design B.V. en tegen de prijzen en condities van de dag van opdracht.

2. De wederpartij dient een aanbetaling van 20% te voldoen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst tussen Pepijn Kempen Design B.V. en de wederpartij.

3. De wederpartij dient het volledige bedrag te betalen voor de levering, of ten tijde van de levering. Er wordt niet geleverd indien het volledige bedrag (nog) niet voldaan is.

4. Transport is altijd exclusief lossen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Transport geschiedt op basis van beschikbaarheid. Wanneer er transport inclusief lossen en monteren is overeengekomen, wordt dit uiteraard gedaan. Het is Pepijn Kempen Design B.V. ten alle tijde voorbehouden enkel te leveren op de begane grond, tenzij er een geschikte lift aanwezig is, dan zal er op de etage geleverd worden.

Artikel 4: Opslag
1. De wederpartij dient het gekochte materiaal binnen twee maanden af te nemen. Na deze twee maanden geldt een marktconform tarief voor op- en overslag.

2. Opslag op het terrein Pepijn Kempen Design B.V. gebeurt op risico van de wederpartij.

Artikel 5: Voorbehoud van eigendom en reclamering
1. De geleverde materialen blijven eigendom van Pepijn Kempen Design B.V., wanneer de wederpartij het volledig verschuldigde bedrag (nog) niet heeft betaald. Betaald betekent in deze dat het geld of contant overgedragen is, of overgedragen is via een pinapparaat of reeds op rekening van Pepijn Kempen Design B.V. staat.

2. De wederpartij dient de materialen (inzake aantal, conditie, etc.) te controleren ten tijde van de levering. Wanneer de wederpartij materiaal wil reclameren, (alleen in het geval van een afwijkende levering) dient de wederpartij dit kenbaar te maken ten tijde van de levering, en wel door de reclamering met reden, aan te tekenen op het ontvangstbewijs.

3. Elke reclamering die niet kenbaar is gemaakt zoals beschreven in 6.2 wordt niet in behandeling genomen.

4. Gezien de aard van het materiaal heeft de wederpartij niet het recht te reclameren wanneer het materiaal onderhevig is aan kleine kleur en kwaliteitsverschillen.

5. Pepijn Kempen Design B.V. gaat in regel niet in op annuleringsverzoeken. In zeer uitzonderlijke gevallen kan de overeenkomst geannuleerd worden, in welk geval de wederpartij 25% van het aankoopbedrag met een minimum van € 250 aan Pepijn Kempen Design B.V. vergoedt in verband met gemaakte kosten.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
1. Al het materiaal van Pepijn Kempen Design B.V. wordt geleverd in de conditie waarin het bestaat ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Het staat wederpartij vrij de conditie en kwaliteit van de materialen te inspecteren voor het aangaan van de overeenkomst. Gezien de historische aard van het materiaal is Pepijn Kempen Design B.V. niet in staat de om conditie en/of toekomst van de materialen te garanderen. Dit houdt in dat er geen garantie wordt gegeven op de geleverde materialen. Pepijn Kempen Design B.V. is niet aansprakelijk voor afwijkingen in maat, structuur, patroon, kleur, afwijkingen van fysieke eigenschappen welke door vroegere verwerking zijn ontstaan, mogelijke giftige verontreinigingen, uittreding van sediment, ongedierte, of blootstelling aan straling van geleverde producten (tenzij het op de factuur nadrukkelijk aangegeven is).

2. Wanneer de wederpartij een overeenkomst tekent met Pepijn Kempen Design B.V. accepteert het bij deze de materialen zoals mogelijk geïnspecteerd door de wederpartij: inclusief alle kenbare en niet-kenbare gebreken.

3. Gezien de historische aard van het materiaal is Pepijn Kempen Design B.V. niet in staat de herkomst dan wel de houtsoort van onbewerkt materiaal te garanderen.

4. Pepijn Kempen Design B.V. is niet verantwoordelijk voor schade aan het materiaal of andere voorwerpen ten gevolg van bewerking of verwerking van het materiaal. Verwerking of bewerking van het materiaal gebeurt op eigen risico.

Artikel 7: Overmacht
Pepijn Kempen Design B.V. heeft het recht zich op overmacht te beroepen in alle situaties waarin buiten toedoen of intentie van Pepijn Kempen Design B.V. de levering van materialen of het naleven van de overeenkomst op een andere manier redelijkerwijs onmogelijk wordt gemaakt of in ernstige mate wordt belemmerd. Voorbeelden van zulke situaties zijn: bijzondere weersomstandigheden, verstrekkende overheidsmaatregelen, brand, overstroming, import- of exportbelemmeringen of andere extreme omstandigheden. Wanneer een situatie van overmacht zich voordoet staat het Pepijn Kempen Design B.V. vrij de levering uit te stellen of de overeenkomst te annuleren.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Pepijn Kempen Design B.V. en partijen. Geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door een bevoegde rechter, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders bepaalt.

Navigatie
Bel ons nu